REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego albo („Regulamin”)

Par. 1. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 6/12 lok. 766, kod pocztowy 00-503, NIP 5213641211, REGON 146433467, KRS 0000442857.
 2. Adres korespondencyjny to sklep internetowy Butt Huggers, ul. Giełdowa 4d/74, 01-211 Warszawa.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i dokonywania zakupów w sklepie internetowym Butt Huggers („Sklep”) działającym pod adresem www.butthuggers.pl.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Zakupów w sklepie może dokonywać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej („Klient”).
 6. Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone do obrotu.

Par. 2. Ceny i informacje o produktach

 1. Informacje o produktach podane w Sklepie, w szczególności opisy, zdjęcia, ceny i czas realizacji służą prezentacji produktów i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki oraz inne informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny produktów.
 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 4. Ceny podane w Sklepie nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki podane są przy składaniu zamówienia i pokrywane są przez Klienta, chyba, że zaznaczono inaczej.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania do oferty nowych produktów, zmian cen oraz prowadzenia okresowych akcji promocyjnych i wyprzedaży. Wszelkie rabaty udzielane są od ceny brutto.

Par. 3. Składanie zamówienia

 1. Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed zamówieniem produktu, co potwierdza zaznaczając odpowiednie pole w formularzu zamówienia („Formularz”).
 2. Klient dokonuje wyboru produktów z oferty Sklepu a następnie składa zamówienie za pomocą Formularza, w którym podaje:
  • imię i nazwisko,
  • nazwę firmy (opcjonalnie)
  • adres dostawy,
  • sposób dostawy,
  • dane do faktury,
  • telefon kontaktowy,
  • adres email,
  • sposób płatności.
 3. Zamówienie złożyć może Klient zarejestrowany jako użytkownik jak i niezarejestrowany. Rejestracji dokonuje się na stronie http://www.butthuggers.pl/moje-konto/.
 4. Wysłanie Formularza jest równoznaczne z przesłaniem do Sklepu oferty zawarcia umowy sprzedaży wybranych produktów. Sklep prześle Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia, co oznacza złożenie przez Sklep oświadczenia o przyjęciu oferty.
 5. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do czasu jego opłacenia. Zmiany należy zgłaszać emailem na adres hello@butthuggers.pl lub telefonicznie pod nr telefonu ……………………..

Par. 4. Płatność

 1. Płatność za zamówione produkty – cena + koszty wysyłki – może być zrealizowana:
  • przelewem na konto bankowe o nr 35 1750 0009 0000 0000 3219 6675 (Raiffeisen Polbank),
  • za pośrednictwem portalu przelewy24.pl, zintegrowanego ze Sklepem.
 2. Płatność powinna być zrealizowana niezwłocznie, nie później zaś niż 3 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji od Sklepu.
 3. W przypadku braku płatności za zamówienie w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji od Sklepu, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

Par. 5. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Zmiany cen lub inne modyfikacje oferty opisane w par. 2 nie powodują zmian w zawartej z Klientem umowie sprzedaży.
 2. O czasie realizacji zamówienia Klient jest informowany w opisie produktu – standardowo wynosi on od 1 do 3 dni roboczych i nie uwzględnia transportu produktu do Klienta.
 3. O ewentualnym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany niezwłocznie – w takiej sytuacji przysługuje mu prawo do realizacji części zamówienia lub rezygnacji ze złożonego zamówienia także po opłaceniu zamówienia. Środki zostaną zwrócone Klientowi niezwłocznie.
 4. Czas realizacji całego zamówienia jest równy maksymalnemu czasowi realizacji zamówienia na produkt wchodzący w skład zamówienia. Klient może wybrać opcję realizacji zamówienia w częściach, jednak musi pokryć koszty wysyłki każdej paczki.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie:
  • zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu w przypadku płatności przelewem,
  • otrzymania przez Sklep potwierdzenia płatności od operatora płatności tj. przelewy24.pl.
 6. Sklep wyśle do Klienta trzy wiadomości email:
  • wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia – oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sklep,
  • wiadomość potwierdzającą wpłynięcie wpłaty za produkt,
  • wiadomość informującą o wysłaniu produktu.
 7. W przypadku braku otrzymania którejkolwiek z wiadomości prosimy o kontakt ze Sklepem pod adresem hello@butthuggers.pl.

Par. 6. Dostawa

 1. Zamówione produkty są dostarczane:
  • za pośrednictwem kuriera DPD,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  • za pośrednictwem Paczkomatów firmy InPost.

Par. 7. Odstąpienie od umowy, zwroty

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia produktu. Oświadczenie należy wysłać mailem na adres zwrot@butthuggers.pl lub pocztą na wskazany powyżej adres korespondencyjny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Do skutecznego odstąpienia od umowy nie jest konieczne użycie wzoru.
 3. Konsument ma obowiązek przesłać produkt na adres sklep internetowy Butt Huggers Michał Turski, ul. Giełdowa 4d/74, 01-211 Warszawa w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Sklep zwróci Konsumentowi koszty zakupu produktu (cena + koszt wysyłki do Konsumenta). Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Koszty wysyłki zwracanego produktu do Sklepu pokrywa Konsument.

Par. 8. Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. W tym celu należy złożyć oświadczenie za pomocą poczty na adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na adres reklamacja@butthuggers.pl. Można w tym celu wypełnić dokument reklamacji, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Klient ma obowiązek przesłać produkt na swój koszt na adres sklep internetowy Butt Huggers Michał Turski, ul. Giełdowa 4d/74, 01-211 Warszawa.
 3. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia i prześle Klientowi informację na ten temat na podany w dokumencie reklamacji adres email. Jeżeli konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sklep albo sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 5. Jeżeli klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby klienta inny sposób zaspokojenia.
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sklepu o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 10. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w punkcie poprzedzającym.

Par. 9. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie Sklepu. W razie zawarcia umowy obowiązuje Regulamin z dnia jej zawarcia.
 2. Do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu stosuje się prawodawstwo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw właściwych.
 4. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów między Sklepem a Klientem jest sąd właściwy dla siedziby konsumenta (w przypadku sporu Sklep-konsument) lub sąd właściwy dla siedziby Sklepu (w przypadku sporu Sklep-przedsiębiorca).
 5. Postanowienia Regulaminu uznane za nieważne prawomocnym wyrokiem sądu przestają obowiązywać. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.06.2016.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Polityka prywatności i cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest firma Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 6/12 lok. 766, kod pocztowy 00-503, NIP 5213641211, REGON 146433467, KRS 0000442857.
 2. Podane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące;
  • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  • wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.
 4. Dane Klientów niezbędne do zrealizowania dostawy są udostępniane dostawcom współpracującym ze Sklepem.
 5. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 6. Za zgodą Klienta Sklep może także wykorzystywać podane przez niego dane osobowe w celach marketingowych, przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną i telemarketingu, w szczególności za pośrednictwem newslettera.
 7. Podczas korzystania ze Sklepu zbierane są w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies.
 8. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym i unikalny numer.
 9. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, w szczególności w celu:
  • umożliwienia logowania się do konta;
  • utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu, dzięki czemu na każdej podstronie Sklepu nie trzeba wpisywać loginu i hasła;
  • dostosowania wyświetlanych treści do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu – w szczególności dopasowania wyświetlanej strony do urządzenia, z którego korzysta Klient;
  • monitorowania ruchu użytkowników;
  • opracowania statystyk Sklepu pomagających zrozumieć w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu.
 10. W ramach Sklepu stosowane są pliki cookies „sesyjne” – pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz „stałe” – przechowywane przez czas określony w parametrach pliku cookies lub do momentu ich usunięcia.
 11. Po wyłączeniu obsługi cookies korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być niemożliwe.
 12. Więcej informacji nt. plików cookies znajduje się w menu przeglądarki internetowej.

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

……………………………………………….
Miejscowość, data

Imię i nazwisko:
Adres:
Adres email:
Data zakupu:
Nr konta i nazwa banku:

Oświadczam, że z dniem dzisiejszym odstępuję od umowy sprzedaży produktu ………………………………………………………………………………………………………….. zakupionego w sklepie Butt Huggers.

……………………………………………………
Podpis

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Wzór dokumentu reklamacji

……………………………………………….
Miejscowość, data

Imię i nazwisko:
Adres:
Adres email:
Data zakupu:
Nr konta i nazwa banku:

Produkt:
Powód reklamacji:

Forma rekompensaty (zaznacz właściwe): wymiana produktu na wolny od wad / zwrot kosztów zakupu produktu / obniżenie ceny (do jakiej kwoty? ……………………………) / naprawa produktu.
Koszty wysyłki reklamowanego produktu do Sklepu (możemy poprosić Cię o skan dokumentu potwierdzający poniesienie kosztu):

……………………………………………………
Podpis